Skip to main content

Warunki użytkowania

Wersja z 1 stycznia 2017 r.

Witamy na stronie internetowej C. R. Bard, Inc. („BARD”, „my”, „nas”, „nasz”) („Strona”). Informacje przekazywane na tej Stronie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i edukacyjnym. PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z I PRZEANALIZOWAĆ TE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED WEJŚCIEM NA TĘ STRONĘ LUB SKORZYSTANIEM Z NIEJ. WCHODZĄC LUB KORZYSTAJĄC
Z TEJ STRONY, UZNAJĄ PAŃSTWO, IŻ ZAPOZNALI SIĘ, ZROZUMIELI, WYRAZILI ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA BEZ OGRANICZEŃ CZY ZASTRZEŻEŃ. JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA TE WARUNKI KORZYSTANIA, NIE MOGĄ PAŃSTWO WEJŚĆ NA TĘ STRONĘ ANI Z NIEJ SKORZYSTAĆ.


1. Korzystanie ze Strony.  (a) Aby korzystać ze Strony, muszą mieć Państwo ukończone 18 lat i mieszkać w Stanach Zjednoczonych lub na obszarze ich terytoriów zależnych.  Korzystając z tej Strony, oświadczają Państwo i zapewniają, iż są w wieku pozwalającym na zawarcie wiążącej umowy z Bard oraz spełniają wszystkie wyżej określone kryteria. Jeśli nie spełniają Państwo tych wszystkich warunków, nie mogą Państwo korzystać z tej Strony.

 (b) Informacje przekazywane na tej Stronie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i edukacyjnym, i są Państwo upoważnieni do korzystania z treści tej Strony wyłącznie w tych celach.  Treści (zdefiniowanej poniżej) nie można używać do celów komercyjnych ani innych.  Bard może dokonywać zmiany Treści i innych treści na Stronie.  Niektóre części tej Strony mogą być przeznaczone dla szczególnych odbiorców, w tym pracowników, klientów i akcjonariuszy Bard, oraz członków społeczności opieki zdrowia i/lub ogólnej publiczności. Nie wolno próbować wchodzić na te części Strony, systemy bazowe ani inne miejsca, które nie są przeznaczone dla Państwa.  Państwa dostęp i korzystanie z informacji zawartych na tej Stronie podlega niniejszym Warunkom korzystania. MOŻEMY DOKONYWAĆ ZMIAN I/LUB CESJI TYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA BEZ POWIADOMIENIA. PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA ZA KAŻDYM RAZEM, GDY ODWIEDZAJĄ PAŃSTWO TĘ STRONĘ. WCHODZĄC NA TĘ STRONĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO AKTUALNĄ WERSJĘ TYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA..

2. Zrzeczenie się odpowiedzialności, ograniczenie odpowiedzialności. (a) Bard podejmuje starania w celu zawarcia aktualnych
i dokładnych informacji na tej Stronie, ale nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji co do rzetelności, aktualności czy dokładności przekazywanych informacji. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, IŻ WCHODZENIE ORAZ KORZYSTANIE Z TEJ STRONY I JEJ TREŚCI JEST DOKONYWANE NA PAŃSTWA WŁASNE RYZYKO. WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ PRZEKAZYWANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I KIEDY SĄ DOSTĘPNE.  BARD (W TYM PODMIOTY ZALEŻNE ORAZ DOSTAWCY BARD) ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU LUB NIENARUSZENIA.  UZNAJĄ PAŃSTWO I WYRAŻAJĄ ZGODĘ, IŻ TA STRONA I/LUB TREŚĆ (I) BĘDZIE NIEDOSTĘPNA W CZASIE ZAPLANOWANYM I NIEZAPLANOWANYM, ORAZ (II) MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY.  PONADTO, BARD WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ LICENCJODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI LUB INNYCH DOSTAWCÓW, ANI KORZYSTANIA ZE STRON, SYSTEMÓW LUB USŁUG OSÓB TRZECICH.

 (b) ANI BARD, ANI ŻADNA ZE STRON ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTAWĘ TREŚCI TEJ STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT, W TYM, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH, POŚREDNICH LUB ODSZKODOWANIA SANKCYJNEGO, WYNIKAJĄCYCH Z WCHODZENIA, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, LUB JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB ZANIECHAŃ W TREŚCI TEJ STRONY LUB W ZWIĄZKU Z OPIERANIEM SIĘ NA NIEJ. NINIEJSZE OGRANICZENIE DOTYCZY SZKÓD SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ GO ZAINFEKOWAĆ.  OPRÓCZ (I NIE OGRANICZAJĄC) POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, W PRZYPADKU BARD, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I DOSTAWCÓW, WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ŁĄCZNIE DOTYCZĄCEJ TEJ STRONY NIE MOŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZEKROCZYĆ 100 USD.

 (c) Oświadczają Państwo, iż rozumieją, że Bard nie może i nie gwarantuje ani nie udziela poręczenia, iż jakiekolwiek pliki dostępne do pobrania z internetu lub Strony nie będą miały wirusów lub innego szkodliwego kodu.  Są Państwo odpowiedzialni za wdrożenie wystarczających procedur oraz punktów kontrolnych w celu zabezpieczenia swoich szczególnych wymagań dotyczących ochrony przed wirusami i innego rodzaju zagrożeniami.  BARD (W TYM PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY BARD) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANEJ ROZPOWSZECHNIONEMU ATAKOWI TYPU ODMOWA-USŁUGI, WIRUSAMI LUB INNYM RODZAJEM MATERIAŁU TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWEGO, KTÓRY MOŻE ZAINFEKOWAĆ PAŃSTWA SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY WŁASNOŚCI W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z TEJ STRONY, LUB OBIEKTÓW UZYSKANYCH POPRZEZ TĘ STRONĘ LUB POBIERANIE PRZEZ PAŃSTWA WSZELKICH MATERIAŁÓW UMIESZCZANYCH NA NIEJ LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE INTERNETOWEJ Z NIEJ PRZEKIEROWANEJ.

(d) TREŚĆ DOSTARCZANA NA NINIEJSZEJ STRONIE (W TYM POPRZEZ PRZEKIEROWANIA NA TEJ STRONIE) MOŻE BYĆ DOSTARCZANA PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW TREŚCI.  BARD NIE JEST AUTOREM PUBLIKACJI TAKIEJ TREŚCI I NIE SPRAWUJE NAD NIĄ ŻADNEJ KONTROLI EDYTORSKIEJ.  WSZELKIE OPINIE, PORADY, OŚWIADCZENIA, USŁUGI, OFERTY LUB INNE INFORMACJE PRZEKAZANE LUB PRZESŁANE PRZEZ OSOBY TRZECIE STANOWIĄ OPINIE, PORADY, OŚWIADCZENIA, USŁUGI, OFERTY LUB INNE INFORMACJE ODPOWIEDNICH AUTORÓW LUB DYSTRYBUTORÓW TAKIEJ TREŚCI, A NIE BARD.  KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TAKIEJ TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO.  Ponadto treść na tej Stronie jest zaprezentowana w stanie
z daty/czasu jej publikacji (lub wskazanej datę/czas), i może zostać zniesiona przez wynikające później zdarzenia lub z innych powodów..

3. Poufność. Bard szanuje poufność użytkowników tej Strony. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności w Internecie, która wyjaśnia prawa i zakres obowiązków użytkowników w odniesieniu do informacji ujawnianych na tej Stronie.

4. Strony internetowe i hiperłącza osób trzecich. Niniejsza Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi Bard nie ma żadnej kontroli. Linki te są udostępnione wyłącznie w celu ułatwienia. Bard nie analizuje treści tych stron. Podobnie na tę Stronę można wchodzić z linków osób trzecich, nad którymi Bard nie ma żadnej kontroli. BARD (W TYM PODMIOTY ZALEŻNE I DOSTAWCY BARD) NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU CO DO DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB RZETELNOŚCI TREŚCI LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA TAKICH STRONACH INTERNETOWYCH I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEJ TREŚCI LUB INFORMACJI. Udostępnienie jakiegokolwiek linku osoby trzeciej nie stanowi rekomendacji takiej strony internetowej przez Bard.

5. Informacje medyczne. Niniejsza Strona może zawierać informacje dotyczące różnych stanów medycznych i ich leczenia. Takie informacje są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone, by zastąpić poradę lekarską lub innego wykwalifikowanego personelu medycznego. Nie powinni Państwo korzystać z takich informacji zwartych na naszej Stronie w celu diagnozowania problemu zdrowotnego lub sprawnościowego czy choroby. W celu uzyskania diagnozy lub ważnej informacji medycznej, powinni Państwo za każdym razem bezzwłocznie konsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem ochrony zdrowia.

6. Stwierdzenia dotyczące przyszłości. Niniejsza Strona może zawierać „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w znaczeniu Ustawy
o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r., które opierają się o aktualne oczekiwania dotyczące zarządzania oraz których dokładność jest stale przedmiotem ryzyka i niepewności. Te stwierdzenia nie mają rodzaju historycznego i zawierają słowa takie jak „przewidywać”, „szacować”, „oczekiwać”, „projektować”, „zamierzać”, „prognozować”, „planować”, „uważać” i innych słów o podobnym znaczeniu w związku z omawianiem przyszłych wyników operacyjnych lub finansowych. Wiele czynników może wpłynąć na to, iż rzeczywiste wyniki różnią się znacząco od oczekiwanych wyników, w tym zmiany produktu, wysiłki związane ze sprzedażą, kwestie podatku dochodowego, odkup akcji, przejęcia, rezultaty zobowiązań warunkowych takich jak postępowania prawne, i inne czynniki ekonomiczne, biznesowe, związane z konkurencją i nadzorem. Bard nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości. Prosimy zapoznać się
z Informacjami zwracającymi uwagę na stwierdzenia dotyczące przyszłości w naszym Formularzu 10-K i 10-Q składanych w SEC w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat oraz innych czynników, w wyniku których faktyczne wyniki mogą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub dorozumianych.

7. Materiały przekazywane przez użytkownika. Z zastrzeżeniem obowiązujących warunków i postanowień wskazanych w naszej Polityce prywatności w Internecie, wszelka komunikacja i inne materiały wysyłane przez Państwa do nas przez Internet, pocztą elektroniczną na tę Stronę lub w inny sposób, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne, są i będą uznawane za niepoufne, a Bard nie ma żadnych obowiązków w odniesieniu do takich informacji. Bard może dowolnie korzystać z wszelkich pomysłów, idei, know-how lub technologii zawartych w takich przekazanych materiałach dla jakichkolwiek celów, a Państwo niniejszym udzielają Bard nieograniczonej, beztantiemowej, nieodwołalnej licencji do korzystania, reprodukowania, wyświetlania, wykonywania, modyfikowania, przesyłania i dystrybuowania takich obiektów za pomocą jakiegokolwiek środka. W przypadku takiego wykorzystania, zgadzają się Państwo, iż Bard nie ma żadnych zobowiązań wobec Państwa, w tym rodzaju pieniężnego,
a Państwo nie mają żadnych praw z tym związanych. 

8. Znaki towarowe. Wszystkie nazwy produktów, nazwy handlowe, nazwy usługowe, slogany lub logotypy wyróżniające się formą, tekstem lub w inny sposób od otaczającego tekstu, pojawiające się dużym lub małym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, stanowią znaki towarowe, znaki usługowe i/lub wizerunek handlowy (dalej łącznie zwane „Znakami”) Bard, podmiotów zależnych, spółek powiązanych, licencjodawców (faktycznych lub dorozumianych) lub partnerów joint venture Bard, chyba że wskazano inaczej. Takie Znaki są chronione przepisami prawa amerykańskiego i/lub innych państw. Nie można korzystać z tych Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku, chyba że jest to dopuszczone przez prawo. Użycie oraz niewłaściwe użycie Znaków lub innych materiałów, o ile nie jest dozwolone na podstawie niniejszych warunków, jest wyraźnie zakazane i może stanowić naruszenie przepisów o prawie autorskim, przepisów o pomówienie bądź zniesławienie, przepisów dotyczących prywatności i reklamy, oraz innych regulacji i ustaw stanowych i federalnych. Należy pamiętać, iż Bard aktywnie
i stanowczo wykonuje swoje prawa własności intelektualnej w stopniu najbardziej dopuszczalnym przepisami prawa.

9. Prawa autorskie. Treść tej Strony, a w szczególności tekst, zdjęcia, ilustracje, wideo, dźwięk i inne materiały (łącznie zwane „Treścią”) podlegają ochronie praw autorskich.  O ile niniejsza Strona nie zawiera wyraźnego pozwolenia, nie wolno kopiować, wyświetlać, pobierać, dystrybuować, modyfikować, reprodukować, ponownie publikować lub prowadzić retransmisję lub w inny sposób korzystać z treści lub jakiejkolwiek jej części w jakiejkolwiek formie, lub tworzyć jakichkolwiek prac pochodnych w oparciu o taką Treść, bez wyraźnej zgody pisemnej Bard lub właściciela praw autorskich. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych warunkach nie będzie interpretowane jako udzielanie w drodze implikacji, estoppelu lub innej licencji lub prawa dotyczącego patentu, znaku lub praw autorskich Bard, lub osób trzecich.  O ile nie wskazano inaczej, wszystkie prawa, tytuł i udział w Treści, tej Stronie oraz materiałach powiązanych należą do Bard.  Bez wyraźnej zgody pisemnej Bard nie wolno eksportować jakiejkolwiek Treści ani innych materiałów związanych z tą Stroną poza obszar Stanów Zjednoczonych.  Są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za pełną zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi eksportu oraz regulacjami Stanów Zjednoczonych,
a także innymi odpowiednimi jurysdykcjami, oraz zapewnią, iż żadna Treść ani nic innego związanego z tą Stroną, ani żadna jej część czy pochodna, nie będzie eksportowana, bezpośrednio ani pośrednio, z naruszeniem przepisów prawa Stanów Zjednoczonych.

10. Unieważnienie w przypadku objęcia zakazem. Niniejsza Strona i jej Treść są przeznaczone do korzystania wyłącznie przez osoby mieszkające na obszarze Stanów Zjednoczonych.  Bard nie zapewnia, iż niniejsza Strona lub jej Treść są dostępne lub odpowiednie poza obszarem Stanów Zjednoczonych.  Dostęp do niniejszej Strony może nie być legalny przez pewne osoby lub
z pewnych państw.  W przypadku wejścia na Stronę spoza obszaru Stanów Zjednoczonych, dokonują Państwo tego z własnej inicjatywy oraz są odpowiedzialni za zgodność z prawem miejscowym.  Niniejsza Strona przekierowuje do innych stron stworzonych przez różne działy operacyjne i podmioty zależne Bard, z których niektóre znajdują się poza obszarem USA. Na tych stronach mogą być informacje odpowiednie wyłącznie dla określonego kraju, z którego pochodzą. Bard zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostawy produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji i/lub ograniczenia ilości lub produktów lub usług przez nas świadczonych. Oferta produktu lub usługi złożona na tej Stronie nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przepisami prawa.

11. Prawo właściwe. Niniejsze Warunki korzystania oraz Państwa korzystanie ze Strony podlega przepisom prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz stanu New Jersey niezależnie od konfliktu przepisów prawnych. Wszelkie czynności prawne lub postępowania dotyczące tej Strony muszą być wnoszone wyłącznie do sądu federalnego lub stanowego posiadającego odpowiednią jurysdykcję z siedzibą w New Jersey.

12. Dostępność Produktów. Produkty Bard, o których mowa na tej Stronie mogą nie być dostępne we wszystkich państwach. Bard nie składa żadnego oświadczenia dotyczącego dostępności danego produktu w określonym państwie. Aby dowiedzieć się na temat dostępności danego produktu w swoim państwie, prosimy o kontakt.

13. Lekarze. Bard lub podmioty zależne lub stowarzyszone Bard mogą, poprzez niniejszą Stronę, pomóc Państwu w odnalezieniu lekarza lub ośrodka zdrowia na obszarze, na którym się Państwo znajdują. W takich przypadkach, Bard lub podmioty zależne lub stowarzyszone Bard nie mają prawa własności ani bezpośredniego interesu finansowego związanego z wskazanym danym lekarzem lub ośrodkiem zdrowia ani nie potwierdzają, nie zaświadczają ani nie polecają któregokolwiek z tych lekarzy lub ośrodków zdrowia. Ani Bard ani żaden z podmiotów zależnych lub stowarzyszonych Bard nie gwarantuje, ani nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do jakości porady medycznej lub opieki udzielanej przez lekarza lub ośrodek zdrowia. 

14. Zwolnienie z odpowiedzialności.  Zgadzają się Państwo zwolnić z odpowiedzialności Bard oraz podmioty zależne i dostawców Bard, oraz ochronić je od jakiegokolwiek roszczenia lub żądania, w tym zasadnych honorariów prawniczych, złożonego przez osoby trzecie, należnych lub wynikających z jakichkolwiek materiałów przekazywanych lub umieszczanych na tej Stronie, Państwa korzystania ze Strony, treści, usług lub produktów zawartych na Stronie, naruszenia przez Państwa Warunków korzystania, lub naruszenia przez Państwa praw innego użytkownika.

15. Siła wyższa.  Bard oraz spółki zależne i dostawcy Bard nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikające
z przyczyn, nad którymi Bard nie sprawuje bezpośredniej kontroli.  Dotyczy to awarii sprzętu elektronicznego lub mechanicznego lub linii komunikacyjnych (w tym kabli i internetu), nieupoważnionego dostępu, wirusów, kradzieży, zmian w prawie, błędów operatora, bardzo złych lub nadzwyczajnych warunków pogodowych (w tym powodzi, trzęsienia ziemi lub innych klęsk żywiołowych), pożaru, wojny, powstania, aktów terrorystycznych, zamieszek, sporów pracowniczych i innych problemów związanych z pracą, wypadku, sytuacji zagrożenia lub działań rządowych.

16. Okres obowiązywania.  Niniejsze Warunki korzystania pozostają skuteczne do czasu ich rozwiązania.  Bard może zaprzestać udzielania Państwu dostępu do Strony w dowolnym czasie bez zawiadomienia.  Wszystkie prawa i obowiązki, co do których zasadnie zamierzono, iż będą trwać dłużej od niniejszych Warunków korzystania pozostają w mocy (w tym, bez żadnych ograniczeń, zrzeczenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach).

17. Różne postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za rozdzielne od Warunków korzystania (i zmienione, aby w możliwie największym zakresie dozwolonym prawnie odpowiadało zamiarowi pierwotnego postanowienia) i nie będzie miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. Bard zastrzega sobie prawo zmiany lub anulowania Treści tej Strony
w dowolnym czasie według własnego uznania.  Niewykonanie prawa lub przepisu przez Bard wynikającego z niniejszych Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia takiego prawa lub przepisu.  Niniejsze Warunki korzystania i Polityki prywatności stanowią wyłączną umowę zawartą pomiędzy Bard a Państwem w odniesieniu do jej przedmiotu.